Mokesčio lengvatos

1. Nuo mokesčio už ugdymą Įstaigoje atleidžiami socialinės pašalpos gavėjai.

2. 50 % dydžio mokestis taikomas:

2.1. socialinės paramos gavėjams, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas;

2.2. jei Įstaigą lanko du ar daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, vienam ugdytiniui taikomas 100% dydžio, o kitiems - 50% dydžio mokestis. Jei įstaigoje įgyvendinamoms programoms nustatyti skirtingi mokesčiai, 50% dydžio nuolaida taikoma ugdytiniui, lankančiam programą, kurios mokestis didesnis;

2.3. ugdytiniams už toje pačioje Įstaigoje pasirinktą trečią programą;

3. Įstaigos tarybos sprendimu Įstaigos vadovas turi teisę ne daugiau kaip 25% įstaigą lankančių ugdytinių atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti 50% atsižvelgdamas į socialinę padėtį ir ugdytinių gabumus (savanoriams, globos namų ugdytiniams, motinos ir vaiko pensionato vaikams ir kitais nenumatytais atvejais). Įstaigos tarybos sprendimai dėl konkrečių ugdytinių atleidimo nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo įforminami Įstaigos vadovo įsakymu.

4. Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas proporcingai mažinamas:

4.1. Jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: ilgiau kaip vieną savaitę trunkančios ligos (pateikus gydytojo pažymą ar jos kopiją), kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių (pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą) Įstaigos nustatyta tvarka;

4.2. moksleivių atostogų metu pateikus Įstaigos vadovui išankstinį rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;

4.3. jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.)

5. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.

6. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šio Aprašo 5. ir 6.1 punktuose nustatytos lengvatos, Įstaigos direktoriui turi pateikti:

6.1. prašymą;

6.2. pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą.

7. Aprašo 6.2 ir 6.3 punktuose nustatytoms lengvatoms suteikti prašymus Įstaigos direktoriui turi ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

8. Aprašo 7 punkte numatytoms lengvatoms gauti prašymus ir (jei reikia) kitus dokumentus teikia ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), studijų (būrelių) vadovai, patys ugdytiniai, kiti suinteresuoti asmenys ar institucijos.

9. Atleidimas nuo mokesčio ar mokesčio mažinimas įforminamas Įstaigos vadovo įsakymu.

10. Nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

11. Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Įstaigoje pasirinktą būrelį (studiją), išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos šio Aprašo 7 punkte.